EDICTE:

Vicent Ramón García Mont, alcalde de l’Ajuntament d’Algemesí,
FA SABER: Que per resolució d’aquesta Alcaldia-Presidència número 1663, 1667, 1677 i 1685 s’han aprovat els següents padrons tributaris de l’exercici de 2013:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES (IAE)
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (PAS PERMANENT)
TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Així mateix, resolc:

PRIMER.- Exposar-ho al públic durant el termini d’un mes, a fi que els interessats puguen formular davant d’aquesta Alcaldia, si es dona el cas, el recurs de reposició corresponent, previ al recurs contenciós-administratiu, d’acord amb el que preveu l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com per als efectes de la notificació col·lectiva prevista en l’article 102.3 de la Llei 58/2003, General Tributària en relació amb l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
SEGON.- Fixar el termini de recaptació en període voluntari del 4 d’octubre al 5 de desembre de 2013 (ambdós inclosos). Els contribuents podran efectuar els pagaments, en l’horari que aquestes tinguen establit, en les següents entitats col·laboradores:
* Catalunya Caixa – C/Lluis Vives, 2 * Banc Popular – Plaça del Mercat, 13
* Ibercaja – C/Sant Josep de Calassanç, 1 * Banesto – Plaça del Mercat, 14
* Caixa Rural d’Algemesí – C/Sant Josep de Calassanç, 6 * Bankia – C/Muntanya, 26
* Caixa Rural d’Algemesí – Plaça de la Ribera, 5 * Banc de Santander – C/Dels Arbres, 3
* Caixa Rural d’Algemesí – C/Albalat, 70 * Sabadell-CAM – C/Dels Arbres, 11
* Caixa Rural d’Algemesí – C/València, 146 * “la Caixa” – C/Dels Arbres, 13
Així mateix informem als contribuents que poden fer ús de la domiciliació del pagament a través de les entitats bancàries, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit qualificades, d’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret, 939/2005, de 29 de juliol.
Transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari els deutes s’exigiran mitjançant el procediment executiu de constrenyiment amb les conseqüències i efectes que estableix l’article 24 del Reglament General de Recaptació esmentat, és a dir, es meritaran els recàrrecs del termini executiu, interessos de demora i si, s’escau, les costes que corresponguen.
Algemesí, 19 de setembre de 2013. L’alcalde. Vicent Ramón García Mont.
NOTA.- Els contribuents podran, igualment, sol·licitar el fraccionament o l’ajornament del deute de conformitat amb el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2013.

Descargar Edicto