INFORMACIÓ ALS NOSTRES SOCIS

La gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V. vol comunicar als socis els acords i actuacions que estem fent.

En la sessió d‘onze de maig hem decidit que el cap del departament de RRHH, Ximo Ferragud, comence un acord amb Jose Alfonso Ortega -Director de la OPFH- per a la finalització o extinció del seu contracte de direcció.

Volem comunicar que hem acordat amb el senyor Vicent Ferrís -Director Tècnic de Copal- que quan tinga lloc el cessament ocuparà el càrrec de Director General de forma provisional fins que tinga lloc el nomenament d’un nou gerent.

Volem informar també del procés electoral a fi de constituir el nou Consell Rector. Com vostés sabran les reunions de gent -com és el cas d’una assemblea- estan subjectes als decrets-lleis del Govern Central. En aquest sentit s’estableix un calendari segons comunitats i àrees sanitàries que depèn del compliment de determinades circumstàncies de salut pública. Només hi haja les condicions legals per a realitzar l’assemblea i les eleccions ho comunicarem adoptant al nostre cas les normes legals per a posar-ho marxa. En aquest assumpte estem sempre en contacte amb l’advocat de la Federació de Cooperatives.

LA GESTORA PROVISIONAL


INFORMACIÓN A NUESTROS SOCIOS

La gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V. quiere comunicar a los socios los acuerdos y actuaciones que estamos haciendo.

En la sesión del once de mayo hemos decidido que el jefe del departamento de RRHH, Ximo Ferragud, empiece un acuerdo con José Alfonso Ortega -Director de la OPFH- para la finalización o extinción de su contrato de dirección.

Queremos comunicar que hemos acordado con el señor Vicent Ferrís -Director Técnico de Copal- que cuando tenga lugar el cese ocupará el cargo de Director General de forma provisional hasta que tenga lugar el nombramiento de un nuevo gerente.

Queremos informar también del proceso electoral a fin de constituir el nuevo Consejo Rector. Cómo ustedes sabrán las reuniones de gente -como es el caso de una asamblea- están sujetas a los decretos leyes del Gobierno Central. En este sentido se establece un calendario según comunidades y áreas sanitarias que depende del cumplimiento de determinadas circunstancias de salud pública. Solo haya las condiciones legales para realizar la asamblea y las elecciones lo comunicaremos adoptando a nuestro caso las normas legales para ponerlo marcha. En este asunto estamos siempre en contacto con el abogado de la Federació de Cooperatives.

LA GESTORA PROVISIONAL